SouthPark’s Take on Freemium Games

southparkfreemiumgames

southparkfreemiumgames

Here’s South Park’s hilarious take on Freemium Games.